Vispārīgie noteikumi.

 1. Rēķinā norādītos preses izdevumu izdod SIA “Publishing house INTERIOR”, reģistrācijas Nr. LV42103098042, juridiskā adrese: Ozolciema iela 18-190, Rīga, LV1058, pasta adrese: Tērbatas iela 93/95-51, Rīga, LV1001, tālrunis: (+371) 29426961, e-pasts: [email protected], mājas lapa: www.interiormagazine.lv.
 2. Jautājumos par pirkšanas – abonēšanas līguma izpildi vērsties pa tālruni: (+371) 29426961 vai e-pastu: [email protected] Saziņa ir iespējama latviešu un krievu valodā.
 3. Jūs varat abonēt preses izdevumu, ja Jums ir vismaz 18 gadi vai ir aizbildņa atļauja.

Preses izdevuma pirkšanas – abonēšanas cena.

 1. Preses izdevuma pirkšanas – abonēšanas cena tiek norādīta nepārprotamā formātā – tiek norādīta preses izdevuma galīgā cena, ieskaitot nodevas un nodokļu maksājumus. Ja ir kādas papildu izmaksas, tās tiek attēlotas pirms pasūtījuma noformēšanas un samaksas veikšanas.
 2. Samaksa tiek veikta Eiro valūtā (EUR).
 3. Samaksa tiek veikta priekšapmaksas veidā par visu pasūtījumu.
 4. Rēķinus ir iespējams apmaksāt ar pārskaitījumu vai Pay Pal sistēmā.

Pasūtījuma noformēšanas kārtība.

 1. Preses izdevuma pirkšana – abonēšana tiek noformēta saskaņā ar klienta izteiktajām vēlmēm un spēkā esošajiem aktuālajiem pirkšanas – abonēšanas piedāvājumiem – preses izdevuma piegāde noteiktam pirkšanas – abonēšanas periodam par noteiktu cenu.
 2. Preses izdevuma pirkšanu – abonēšanu ir iespējams noformēt https://interiormagazine.lv/veikals/ vai sazinoties ar Izdevniecības pa tālruni vai rakstot uz e-pastu.
 3. Noformējot pirkšanu – abonēšanu, klientam precīzi jāsniedz nepieciešamā informācija:
  1. Vārds, uzvārds uz kādu tiek noformēts abonements (juridiskas personas nosaukums un rekvizīti, ja abonements tiek formēts juridiskai personai);
  1. Preses izdevuma piegādes adrese;
  1. Kontakttālrunis (ir vēlams);
  1. E-pasta adrese.
 4. Pēc pirkuma – abonēšanas noformēšanas, klientam tiek nosūtīt rēķins apmaksai uz klienta norādīto e-pasta adresi vai klients tiek novirzīts uz Pay Pal maksājuma sistēmu.
 5. Rēķins ir jāapmaksā uz rēķina norādītajā termiņā.
 6. Savlaicīgi nesamaksāts rēķins tiek anulēts un pasūtījums nestājas spēkā.
 7. Preses izdevuma pirkšanas – abonēšanas līgums stājas spēkā apmaksas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai abu pušu saistību izpildei.
 8. Noformējot pasūtījumu, klients ir atbildīgs par norādīto datu pareizību/korektumu, kā arī par piegādes adreses korektumu.
 9. Ja tiek norādīta nekorekta adrese, Izdevniecība patur tiesības klientam piestādīt rēķinu saprātīgā apmērā par izmaksām, kas tai ir radušās adreses korekcijas rezultātā.

Preses izdevumu piegāde.

 1. Preses izdevuma piegāde notiek uz klienta norādīto adresi.
 2. Preses izdevums tiek piegādāts tikai gadījumā, ja klients ir noformējis pasūtījumu un ir savlaicīgi veicis apmaksājumu.
 3. Visas piegādes izmaksas ir iekļautas Izdevniecības izrakstītajā rēķinā. Klientam nav jāveic papildu maksa par piegādi.
 4. Preses izdevums tiek piegādāts iznākšanas mēnesī, saskaņā ar noteikto preses izdevumu periodiskumu. Preses izdevums tiek piegādāts iznākšanas dienā (kas mēneša ietvaros nav precīzi noteikta), bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīgā preses izdevuma iznākšanas dienas.
 5. Uz preses izdevuma vāka norādītais mēnesis var nesakrist ar iznākšanas/izdošanas mēnesi.

Abonēšanas pārtraukšana.

 1. Ja klients izvēlas atteikties no pirkšanas – abonēšanas vai pārtraukt pirkšanas – abonēšanas līgumu pirms ir pagājis apmaksātais abonementa periods, tad viņam ir jānosūta pieteikums elektroniskā formā uz e-pastu info&interiormagazine.lv.
 2. Pieteikumā jānorāda maksātāja vārds, uzvārds/ juridiskas personas nosaukums, banka un konta numurs, uz kuru jāpārskaita naudas atlikums par nepiegādātajiem preses izdevumiem.
 3. Klients var atteikties no abonenta, un tas tiek anulēts no tuvākā iespējamā datuma, kurā vēl nav iznācis preses izdevums. Tuvākā iespējamā datuma noteikšanai tiek ņemts vērā preses izdevumu ražošanas un piegādes grafiks. Atteikties no jau piegādātiem preses izdevuma numuriem nav iespējams.
 4. Klients tiek informēts par termiņu, ar kādu preses izdevuma pirkšana – abonēšana tiek anulēta un preses izdevuma piegāde tiek pārtraukta, kā arī kāda naudas summa tiek pārskaitīta uz viņa norādīto kontu.
 5. Ja kādu iemeslu dēļ preses izdevumu pārtrauc izdot, klientam tiek atgriezta atlikusī naudas summa.

Abonēšanas pagarināšana.

 1. Tuvojoties klienta izvēlētam pirkšanas – abonēšanas termiņa noslēgumam, Izdevniecībai ir tiesības sazināties pa tālruni vai nosūtīt pa e-pastu klientam informāciju par abonēšanas termiņa noslēgumu un iespēju to automātiski pagarināt, apmaksājot informācijai klāt pievienoto avansa rēķinu par Izdevniecības jauno pirkšanas – abonēšanas piedāvājumu.
 2. Izdevniecības jaunais abonēšanas piedāvājums un avansa rēķins tiek sagatavots, ievērojot klienta izvēlēto (esošo) pirkšanas – abonēšanas nosacījumus.
 3. Uz avansa rēķina Izdevniecība skaidri norāda informāciju, ka šis rēķins ir avansa rēķins un tas klientam nav jāapmaksā, ja viņš nevēlas pagarināt abonementu.

Nekvalitatīva prece, sūdzību izskatīšanas un saziņas kārtība ar klientu apkalpošanas nodaļu.

 1. Ja klients nav saņēmis preses izdevumu saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu un preses izdevums tiek piegādāts bojātā veidā, lūdzam sazināties ar Izdevniecību pa e-pastu [email protected] vai tālruni (+371) 29426961.
 2. Klients sūdzību var iesniegt latviešu vai krievu valodā. Sūdzība tiks izskatīta 3 – 5 darba dienu laikā. Izdevniecība informēs klientu pa tālruni vai uz viņa e-pastu par iespējamiem risinājuma variantiem.
 3. Jebkuru neskaidru jautājumu gadījumā lūdzam klientus sazināties ar Izdevniecību pa e-pastu: [email protected] vai tālruni (+371) 29426961.
 4. Ja klients vēlas veikt adreses maiņu, lūdzam sazināties ar Izdevniecību pa e-pastu: [email protected] vai tālruni (+371) 29426961.
 5. Klienta tiesības aizsargā Patērētāja tiesību aizsardzības likums, ja pirkšanas – abonēšanas pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem.