1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Publishing house INTERIOR”, reģistrācijas Nr. LV42103098042, juridiskā adrese: Ozolciema iela 18-190, Rīga, LV1058, pasta adrese: Tērbatas iela 93/95-51, Rīga, LV1001, tālrunis: (+371) 29426961, e-pasts: [email protected], mājas lapa: www.interiormagazine.lv.
  2. Personas datu apstrādes mērķis: Izdevniecība apstrādā personas datus, lai noslēgtu pirkšanas – abonēšanas līgumu un nodrošinātu līgumsaistību izpildi.
  3. Izdevniecība apstrādā personas datus saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Apstrādājot personas datus, Izdevniecība īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam.
  4. Izdevniecība nenodod personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad personas datu nodošana trešajām personām ir nepieciešama pirkšanas – abonēšanas līguma izpildei (piegādei, utt.) un minimālā nepieciešamā apjomā.
  5. Izdevniecība var nodot personu datus kompetentajām organizācijām nepieciešamā apjomā un termiņā, ja to pieprasa Latvijas Republikas normatīvie akti.
  6. Izdevniecība glabā personas datus tik ilgi, cik šādi dati var objektīvi būt nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie sākotnēji tika ievākti. Izdevniecība iznīcina personas datus, kas vairs nav nepieciešami sākotnēji noteikto mērķu sasniegšanai.
  7. Klientam ir tiesības jebkurā laikā prasīt piekļuvi saviem datiem, tiesības atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei, tiesības uz savu datu atjaunošanu, labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu. Klientam ir tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības uz informāciju par savu personas datu lietošanu. Personas dati pirkšanas – abonēšanas līguma izpildes laikā tiek laboti pēc klienta norādījumiem. Lūdzam klientus par nepieciešamību atsaukt, atjaunot, labot, dzēst, ierobežot personas datu apstrādi, kā arī informācijas pieprasījuma par personas datu lietošanu un pārnesamību gadījumā, sazināties ar Izdevniecību pa e-pasts: [email protected] vai tālruni (+371) 29426961.
  8. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā klients ir tiesīgs vērsties uzraudzības iestādē. Izdevniecība apņemas personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā bez kavēšanās, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā paziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei un klientam.
  9. Personas datu apstrāde ir priekšnosacījums tiesisko attiecību nodibināšanai.